Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Ot.prp. nr. 87 (2005-2006), Innst. O. nr. 35 (2006-2007), beslutning. O. nr. 54 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. O. nr. 35 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt ny lov om skipssikkerhet. Loven har en helhetlig tilnærming til endrede sikkerhetspolitiske forhold. Den legger opp til et sikkert arbeidsmiljø og regelverk som tar miljømessige hensyn. Bestemmelsene vedrørende utøvelse av tilsyn er fleksible, slik at tilsynet kan omstille og fornye seg. Tilsynet er også gitt bedre sanksjonsmidler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.02.2007