Lov om endring i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (gjeninnføring av særskilt stillingsvern mot oppsigelse for yrkesbefal)

Ot.prp. nr. 89 (2005-2006), Innst. O. nr. 8 (2006-2007), beslutning. O. nr. 8 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.11.2006 Innst. O. nr. 8 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har i dag enstemmig vedtatt endring i lov om personell i Forsvaret ved gjeninnføring av særskilt stillingsvern mot oppsigelse for yrkesbefal. Det særskilte stillingsvernet ble vedtatt fjernet for yrkesbefal i Forsvaret ved Innst. O. nr. 94 (2003-2004), jf. Ot.prp. nr. 60 (2003-2004) og personellet ble likestillt med øvrige tjenestemenn i staten. Odelstinget har i dag vedtatt å gjenninnføre det særskilte stillingsvernet mot oppsigelse for yrkesbefal ansatt før forsvarspersonellovens ikrafttredelse 1. januar 2005. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006