Lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.)

Ot.prp. nr. 11 (2006-2007), Innst. O. nr. 41 (2006-2007), beslutning. O. nr. 55 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.01.2007 Innst. O. nr. 41 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i finanslovgivningen mv., herunder enkelte endringer i gjeldende regler om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper, nye regler om obligasjoner med fortrinnsrett som skal erstatte reglene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 om obligasjonslån med pantesikkerhet i utlånsportefølje, en begrenset endring i lov om eiendomsmegling om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, en hjemmel i sentralbankloven for å innhente politiattest for ansatte i og andre med tjeneste for Norges Bank, endringer i sparebankloven og forretningsbankloven som innebærer forbud mot at administrerende direktør er medlem av bankens styre, og opphevelse av reglene om fellesmøte mellom styre og hhv. forstanderskap og representantskap og regler om fradragsberettiget pensjonssparing for frilansere. Vedtakene samsvarer med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.2007

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.02.2007