Eit informasjonssamfunn for alle

St.meld. nr. 17 (2006-2007), Innst. S. nr. 158 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2007 Innst. S. nr. 158 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i stortingsmelding fra Regjeringen har Stortinget drøftet mulighetene for en videre utvikling av informasjonssamfunnet. Informasjonsteknologi (IKT) er i sin natur grenseoverskridende og griper inn på alle sektorer og samfunnsområder. Det er satt søkelys på næringsutvikling og økt IKT-forsking. Det er tverrpolitisk enighet om at IKT-politikken er viktig for å skape forutsigbarhet vedrørende spørsmål som er avgjørende for vår evne til modernisering av offentlig sektor, innovasjon og nyskaping. Og således at det offentlige opptrer som en medspiller, som yter borgere og næringsliv gode tjenester og service. Det legges vekt på at arbeidet med universell utforming prioriteres slik at det gis økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Meldinga tar for seg personvernspørsmål knyttet til IKT-bruk, og Stortinget slutter seg til Regjeringa sitt forslag om å opprette en personvernkommisjon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 16.04.2007