Lov om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg)

Ot.prp. nr. 26 (2006-2007), Innst. O. nr. 62 (2006-2007), beslutning. O. nr. 73 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2007 Innst. O. nr. 62 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven. Adgang til forskning på overtallige befruktede egg på bestemte vilkår og begrenset bruk av genetisk undersøkelse av befruktede egg før innsetting i kvinnens livmor (preimplantasjonsdiagnostikk) ble vedtatt med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre. Adgang til preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping slik at foreldre kan få et barn som vil kunne være stamcelledonor for et sykt søsken, ble vedtatt med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 31.05.2007