Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 64/2006 av 2. juni 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggjande kvalifisering og regelmessig opplæring av førarar av visse veggåande køyretøy for transport av gods eller passasjerar

St.prp. nr. 11 (2006-2007), Innst. S. nr. 140 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 140 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala direktiv om grunnleggjande kvalifisering og regelmessig opplæring av førarar av visse veggåande køyretøy for transport av gods eller passasjerar. Tiltaka er viktige for trafikktryggleiken og for rekruttering til yrket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2007