Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale styresmakter med ansvar for handheving av forbrukarvernlovgjeving

St.prp. nr. 13 (2006-2007), Innst. S. nr. 108 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.01.2007 Innst. S. nr. 108 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av forbrukervernlovgivning. Forordningen gjelder kun for grenseoverskridende tiltak og inneholder bl.a. plikt for det enkelte land til å etablere offentlige håndhevelsesmyndigheter, herunder å utstyre disse med bestemte håndhevelsesvirkemidler. Forordningen omfatter også utveksling av informasjon mellom ulike lands myndigheter. Gjennomføringen av forordningen i norsk rett krever lovendringer. Det vises til Ot. prp. nr. 102 (2005-2006). Stortingets vedtak var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.01.2007

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2007