Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 87/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle systemet vert nytta til kvitvasking og finansiering av terrorisme

St.prp. nr. 6 (2006-2007), Innst. S. nr. 97 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. S. nr. 97 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget gir samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 87/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2005/60/EF om tiltak for å hindre at det finansielle systemet blir benyttet til hvitvasking og finansiering av terrorisme. Direktivet kjem i staden for tidlegare kvitvaskingsdirektiv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006