Lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania)

Ot.prp. nr. 12 (2006-2007), Innst. O. nr. 31 (2006-2007), beslutning. O. nr. 45 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. O. nr. 31 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet endringer i utlendingsloven relatert til at Bulgaria og Romania blir medlemmer av EU fra 1. januar 2007, og at det pågår forhandlinger om utvidelse av EØS til også å omfatte de to landene. Våren 2006 vedtok Norge å forlenge de gjeldende overgangsordningene for åtte av de EU-landene som ble medlem fra 1. mai 2004 (EU-8) Begrensingene som vil gjelde for Bulgaria og Romania vil i praksis være de samme som gjelder for arbeidstakere fra EU-8. Høyre og Venstre stemte imot forslagene da de mener at det ikke er behov for denne type overgangsregler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006