Lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.)

Ot.prp. nr. 6 (2006-2007), Innst. O. nr. 29 (2006-2007), beslutning. O. nr. 44 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. O. nr. 29 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Endringene er en oppfølging av Sykefraværsutvalgets rapport av 6. november 2006. Hovedmålsettingen med endringene er å bidra til reduksjon i sykefraværet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006