Lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 13 (2006-2007), jf. Innst. O. nr. 33 (2006-2007), beslutning. O. nr. 48 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. O. nr. 33 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring av lov om rettsgebyr. Endringene innebærer at gebyret ved begjæringer om utleggsforretning senkes samt at tilleggsgebyret i saker der det blir tatt utlegg fjernes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006