Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 1720/2006/EF av 15. november 2006 om fastsetjing av eit handlingsprogram for livslang læring

St.prp. nr. 36 (2006-2007), Innst. S. nr. 130 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 130 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt sitt samtykke til at Norge går inn for å innlemme EUs handlingsprogram for livslang læring 2007-20013 i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2007