Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006-2007), Innst. S. nr. 227 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 227 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla Kredittmeldinga 2006. Stortingsmeldinga er vedteken lagt ved protokollen. Kredittmeldinga gir generell informasjon om finansinstitusjonane og utviklinga i finansmarknaden. Det blir også gitt ein omtale av den finansielle stabiliteten, hovudtrekka i regelverksutviklinga og dei viktigaste løyvesakene som Finansdepartementet og Kredittilsynet behandla på finansmarknadsområdet i 2006. Verksemda til Noregs Bank i 2006 blir omtala. Omtalen inneheld mellom anna ei vurdering av utøvinga av pengepolitikken. Meldinga inneheld og ein omtale av verksemda til Kredittilsynet i 2005 og verksemda til Det internasjonale valutafondet (IMF).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007