Lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.)

Ot.prp. nr. 31 (2006-2007), Innst. O. nr. 82 (2006-2007), beslutning. O. nr. 104 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. O. nr. 82 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven, straffeloven og vegtrafikkloven som skal bidra til å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007