Lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a.

Ot.prp. nr. 57 (2006-2007), Innst. O. nr. 98 (2006-2007), beslutning. O. nr. 101 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. O. nr. 98 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt Lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. Dette innebærer å videreføre det offentlige ansvaret for eiendomsoppmålinga, slik det er i dag etter delingslova. Lov om eiendomsregistrering endres i samsvar med dette. Vedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007