Odelstinget - Møte tirsdag den 8. mai 2007 kl. 20.48

Dato: 08.05.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(87)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer mv. (skjeringsdato, valkort o.a.) (Besl. O. nr. 63 (2006-2007))

  2. lov om eiendomsmegling (Besl. O. nr. 64 (2006-2007))

  3. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 65 (2006-2007))

  4. lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 66 (2006-2007))

  5. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 67 (2006-2007))

  6. lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Besl. O. nr. 68 (2006-2007))

  7. lov om endring i lov 15. desember 2006 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 69 (2006-2007))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(88)

  Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (innleie, påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte mv.) (Ot.prp. nr. 56 (2006-2007))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(89)

  Lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. (Ot.prp. nr. 57 (2006-2007))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(90)

  Lov om register for frivillig virksomhet (Ot.prp. nr. 55 (2006-2007))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(91)

  Lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen) (Ot.prp. nr. 53 (2006-2007))

 • 6.(92)

  Lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m (forlengelse av midlertidig forbud mot xenotransplantasjon) (Ot.prp. nr. 54 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.