Lov om endringer i skattelovgivningen (internprising)

Ot.prp. nr. 62 (2006-2007), Innst. O. nr. 81 (2006-2007), beslutning. O. nr. 133-134 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2007 Innst. O. nr. 81 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt ekelte endringer i skattelovgivningens internprisingsreglene. Det er bl.a. vedtatt: - at OECDs retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter gis en mer formalisert status som rettskildefaktor i norsk rett. - at virkeområdet for den særlige bevisregelen i skatteloven § 13-1 annet ledd endres. - en oppgaveplikt som skal sikre at ligningsmyndighetene omtrentlig kan fastslå hvilke av skattyternes internprisforhold som bør granskes nærmere. - en dokumentasjonsplikt som skal danne grunnlag for en vurdering av om priser og vilkår er i overensstemmelse med det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. - enkelte tilpasninger i reglene om skjønnsligning og tap av klagerett som følge av forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007