Lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)

Ot.prp. nr. 33 (2006-2007), Innst. O. nr. 91 (2006-2007), beslutning. O. nr. 103 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. O. nr. 91 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, med vekslende flertall, vedtatt endringer i patentloven.Endringene er gjort i forbindelse med at Norge skal tiltre konvensjonen om utstedelse av europeiske patent (den europeiske patentkonvensjonen). Det er også gjort enkelte andre endringer i loven som ikke er en nødvendig følge av tiltredelsen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007