Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommesen, Sonja Irene Sjøli og Jan Tore Sanner om å gi rett til foreldrepenger uavhengig av 6-måneders regelen i forbindelse med etterfølgende barn, når barn fødes med kort mellomrom

Dokument nr. 8:62 (2006-2007), Innst. S. nr. 245 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 245 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra Høyre om rett til foreldrepenger uavhengig av 6-månedersregelen i forbindelse med etterfølgende barn, når barn fødes med kort mellomrom ble avvist av et flertall i Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. 6-månedersregelen følger av folketrygdloven § 14-6 som fastsetter som vilkår for rett til foreldrepenger at stønadsmottaker har vært yrkesaktiv i minst seks av de siste ti måneder før fødselen. Forslaget fra Høyre fikk subsidiær støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre som også fremmet eget forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007