Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (innleie, påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte mv.)

Ot.prp. nr. 56 (2006-2007), Innst. O. nr. 92 (2006-2007), beslutning. O. nr. 96 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. O. nr. 92 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (innleie, påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte mv.) Regelverket skal ivareta de seriøse aktørene og sikre at også de utenlandske arbeidstakerne på det norske arbeidsmarkedet får skikkelige vilkår. De vedtatte endringene er en innstramming i inn- og utleieregelverket samt endringer i allmenngjøringsloven for å forbedre og effektivisere allmenngjøringsordningen. Hensikten er blant annet å sikre ryddigere forhold på inn- og utleiemarkedet. Regjeringens forslag ble vedtatt av Odelstinget mot opposisjonens stemmer, med unntak av arbeidsmiljøloven §4-1 sjette ledd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007