Helseforskningsloven

Ot.prp. nr. 74 (2006-2007), Innst. O. nr. 55 (2007-2008), beslutning. O. nr. 83 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2008 Innst. O. nr. 55 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny lov som regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger. Loven er i hovedsak vedtatt med tilslutning fra samtlige partier, men Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde på enkelte punkt alternative forslag. Disse partiene og Fremskrittspartiet stemte også mot en lovbestemmelse som sier at departementet gjennom forskrift i særskilte tilfeller kan gi barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til å delta i forskningsprosjekter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.2008

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.2008