Skadeerstatning

Ot.prp. nr. 73 (2006-2007), Innst. O. nr. 6 (2007-2008), beslutning. O. nr. 33 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. O. nr. 6 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt lovendringer for å sikre gjennomføringen av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon i norsk rett. Et hovedelement i konvensjonen er reguleringen av erstatningsansvar, og det er derfor inntatt en ny bestemmelse i skadeserstatningsloven om erstatningsansvar ved korrupsjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007