Straffeprosessloven, avgrensa dokumentinnsyn

Ot.prp. nr. 76 (2006-2007), Innst. O. nr. 13 (2007-2008), beslutning. O. nr. 34 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2007 Innst. O. nr. 13 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i straffeprosessloven i reglene om dokumentinnsyn og bevisføring. Formålet med endringene er å gi påtalemakten bedre mulighet til å verne sensitiv informasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007