Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen

Dokument nr. 3:12 (2006-2007), Innst. S. nr. 34 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2007 Innst. S. nr. 34 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:12 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen. I undersøkelsen kommer det frem at det er store svakheter i styringen og oppfølgingen av kontantstøtteordningen, og at kontrollrutinene ikke fungerer tilfredsstillende. Videre at forvaltningen av kontantstøtteordningen etter EØS-avtalens trygdedel er mangelfull. Svakhetene har vært kjent i mange år. En enstemmig komite gir uttrykk for at den har merket seg at Barne- og likestillingsdepartementet ikke har tatt nødvendige grep for å sikre tilfredsstillende oppfølging med kontantstøtteordningen. Andelen feilutbetalinger er på 2,8 prosent, og komiteen forutsetter at det iverksettes tiltak for å redusere dette antallet. Komiteen kritiserer også at det ikke er etablert rutiner som sikrer en forsvarlig behandling av de sakene hvor kontantstøtten eksporteres til utlandet etter EØS-regelverket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007