Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning

Dokument nr. 3:13 (2006-2007), Innst. S. nr. 45 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 45 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning. Undersøkelsen viser bl. a. at fondet ikke har lykkes i å innfri de geografiske prioriteringene Stortinget har lagt til grunn for bevilgningen til Norfund; å investere og gi lån i de fattigste og minst utviklede landene eller i land som Stortinget har valgt som Norges primære samarbeidsland. Komiteen mener det er viktig at Norfund bruker sitt eierskap aktivt til å få økt investeringene i de fattigste landene. Komiteen legger til grunn at Utenriksdepartementet vil bruke Riksrevisjonens rapport aktivt i sitt videre arbeid med videreutvikling av styrings- og kontrollsystemet for Norfund og sørge for at Norfunds regnskapsføring skjer i samsvar med god regnskapsskikk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007