Aksjeloven, fusjon og fisjon over landegrensene

Ot.prp. nr. 78 (2006-2007), Innst. O. nr. 7 (2007-2008), beslutning. O. nr. 35 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. O. nr. 7 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og enkelte andre lover. Lovendringene gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv om fusjoner over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar. Direktivet faller inn under EØS-avtalens artikkel om selskapsrett og er bindene for Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007