Endringar i straffeprosessloven

Ot.prp. nr. 6 (2007-2008), Innst. O. nr. 16 (2007-2008), beslutning. O. nr. 27 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. O. nr. 16 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven og tvisteloven. Endringene tar i hovedsak sikte på å rette opp språklige feil og ufullstendige henvisninger fra tvisteloven eller til tvisteloven. I tillegg er det foretatt en endring av funksjonstiden for lederen i kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ved at utnevnelsen kan skje for syv år av gangen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007