Endringer i lov om erstatning fra staten

Ot.prp. nr. 10 (2007-2008), Innst. O. nr. 25 (2007-2008), beslutning. O. nr. 36 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2007 Innst. O. nr. 25 (2007-2008)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Odelstinget har vedtatt endringer i voldsoffererstatningsloven. Bakgrunnen for endringene er et ønske om å styrke ofrenes rettigheter. Det er bl.a. foretatt en viss liberalisering og klargjøring av hvilke straffbare voldshandlinger som skal omfattes av ordningen, slik at for eksempel flere alvorlige trusselhandlinger, mishandling i nære relasjoner og menneskehandel omfattes. Videre er pårørendes rett til erstatning utvidet. Det er også innført en særskilt foreldelsesregel om at det alltid skal være tilstrekkelig at søknaden om voldsoffererstatning fremsettes før skadelidte fyller 21 år. Videre vedtok Stortinget 18. desember 2007 følgende: "Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2008 om å komme tilbake med en nærmere gjennomgang av voldsoffererstatningsordningen". Forslaget ble vedtatt mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 10.12.2007

      Behandlet i Odelstinget: 13.12.2007

      Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007