Kulturell skulesekk for framtida

St.meld. nr. 8 (2007-2008), Innst. S. nr. 200 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 200 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Det går frem av meldingen at barn og unge bør ha tilgang til et kunst- og kulturtilbud som er likeverdig med det de voksne får. Regjeringens kulturpolitikk for barn og unge er bygd opp av flere viktige ordninger. De mest sentrale ordningene er de kommunale kulturskolene, Ungdommens kulturmønstring og Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidlingen til barn og unge. Meldingen innholder bl.a. en evaluering av Den kulturelle skolesekken, mål og prinsipper, den videre utvikling når det gjelder innhold og kvalitet, organisering, samt særskilte satsningsområder. Meldingen vedlegges protokollen. På de fleste punkter er det en samlet komite som gir sin tilslutning til meldingen. På enkelte områder får regjeringen tilslutning fra varierende flertall. Det ble også fremmet flere mindretallsforslag. Ingen av disse ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2008