Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse overfor Norsk Hydro ASA med vekt på opsjonssaken og styreleder Jan Reinås' avgang

Innst. S. nr. 125 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.02.2008 Innst. S. nr. 125 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse overfor Norsk Hydro ASA med særlig vekt på opsjonssaken og styreleder Jan Reinås' avgang. Flertallet i komiteen mener at staten i sin håndtering har opptrådt innenfor rammen av prinsippene for god eierstyring. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, uttaler at Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse i Norsk Hydro ASA, slik den har kommet til uttrykk i forbindelse med avviklingen av opsjonsprogrammet og styreleder Jan Reinås' avgang, ikke har vært tilstrekkelig profesjonell og i tråd med allment aksepterte eierstyringsprinsipper. Det uttales videre at departementets eierstyring i denne saken i stor grad synes passiv og mediestyrt, på en måte som er egnet til å svekke tilliten til staten som eier, og som sett fra selskapets side må fortone seg som i overkant tilfeldig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2008