Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 24 (2007-2008), Innst. S. nr. 96 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 96 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslag fra Regjeringen om endringer på Samferdselsdepartementet sitt budsjett for 2007. Med bakgrunn i omtaler i proposisjonen av kostnadsøkninger for flere vegprosjekter, ber transport- og kommunikasjonskomiteen i sin innstilling Regjeringen om å vurdere tiltak for å redusere kostnadsveksten inkludert en gjennomgang av anbudspolitikken og utsettelse av vegprosjekter, også prosjekter som er basert på bompengeinnkreving.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007