Barn og foreldre (barnelova)

Dokument nr. 8:31 (2007-2008), Innst. O. nr. 30 (2007-2008)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra André N. Skjelstad, Gunvald Ludvigsen, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.02.2008 Innst. O. nr. 30 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har mot stemmene til Fremskrittspartiet, bedt Regjeringen fremme forslag om endringer i barneloven i tråd med intensjonene i representantforslag dok 8: 31 (2007-2008). Regjeringen bes samtidig vurdere om det er behov for å klargjøre og eventuelt forsterke barns vern mot fysisk avstraffelse i straffeloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2008

   Behandlet i Odelstinget: 28.02.2008