Endringar i inkassolova

Ot.prp. nr. 18 (2007-2008), Innst. O. nr. 44 (2007-2008), beslutning. O. nr. 80 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.04.2008 Innst. O. nr. 44 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedteke enkelte endringar i inkassolova. Endringa går ut på at vilkåret for inkassoløyve blir endra for søkjarar frå EØS-området med kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat. Det blir for søkjarare som nemnt gjort unntak frå kravet om at søkjaren må ha minst tre års praktisk erfaring i løpet av dei siste ti åra med inndriving av pengekrav. Endringa inneber i tillegg at det blir gitt forskriftsheimel for å gi forskrifter om mellombels utøving av inkassoverksemd i Noreg.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2008

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.2008

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.2008