Forvaltning av viltlevande marine ressursar

Ot.prp. nr. 20 (2007-2008), Innst. O. nr. 45 (2007-2008), beslutning. O. nr. 75 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.04.2008 Innst. O. nr. 45 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig, med unntak av §11 tredje ledd, vedtatt ny lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser. Loven gjelder all høsting og annen utnyttelse av viltlevende marine ressurser og tilhørende genetisk materiale. Formålet er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av ressursene og medvirke til sysselsetting og bosetting langs kysten. Loven erstatter lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.04.2008

   Behandlet i Odelstinget: 28.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.2008