Kredittkjøp m.m.

Ot.prp. nr. 22 (2007-2008), Innst. O. nr. 43 (2007-2008), beslutning. O. nr. 81 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.04.2008 Innst. O. nr. 43 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i kredittkjøpsloven. Endringene innebærer at det innføres en frarådningsplikt for kredittyteren. Dersom det før det inngås avtale om kreditt må antas at forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold tilsier at vedkommende alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten eller fra å gjennomføre kredittavtalen, skal kredittyteren skriftlig underrette forbrukeren om dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2008

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.2008

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.2008