Noregs veterinærhøgskole

St.prp. nr. 30 (2007-2008), Innst. S. nr. 176 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. S. nr. 176 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har på grunnlag av Regjeringens proposisjon om framtidig lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole på Adamstuen i Oslo vedtatt at Norges veterinærhøgskole blir lokalisert på Ås og organisert sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap. Dette skal skje når nye bygg for Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet er ferdigstilt. Samorganiseringen skal ledes av et interimstyre, som forusettes å være på plass senest 1. januar 2009. Interimstyret må ha tillit og legitimitet i alle de etablerte fagmiljøene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 07.04.2008