Straffeprosessloven mv

Ot.prp. nr. 34 (2007-2008), Innst. O. nr. 52 (2007-2008), beslutning. O. nr. 93 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2008 Innst. O. nr. 52 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven som innebærer at kompetansen til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse overføres fra politiet til kriminalomsorgen. Kompetanseoverføringen er ment som et tiltak for å oppnå en mer effektiv strafferettspleie. Lovendringen innebærer at saksbehandlingen etter at fullbyrdelsesordre er gitt, samles i en etat.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008