Sjøfolks arbeids- og levevilkår

Ot.prp. nr. 70 (2007-2008), Innst. O. nr. 10 (2008-2009), beslutning. O. nr. 34 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. O. nr. 10 (2008-2009)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Odelstinget har, med vekslende flertall, vedtatt endringer i sjømannsloven i tråd med et forslag fra Regjeringen. Endringene er en følge av ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23.februar 2006 om sjøfolks arbeids-og levevilkår.Endringene vil bl.a medføre at det offentlige i fremtiden vil føre tilsyn med sjøfolk sine arbeids-og levevilkår, at rederiet får et ansvar for å sikre rettighetene til sjøfolk og at det innføres en lovfestet rett for sjøfolk til å klage til tilsynsmyndighetene.

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 13.11.2008

      Behandlet i Odelstinget: 02.12.2008

      Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008