Næringsmiddelhygiene

St.prp. nr. 46 (2007-2008), Innst. S. nr. 273 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 273 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gått inn for å innlemme i EØS-avtalen flere forordninger om næringsmiddelhygiene og kontroll. Dette innebærer at Norge slutter seg til EUs reviderte regler om næringsmiddelhygiene, og om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare,- næringsmiddelhygiene, - dyrehelse - og dyrevelferdregelverket overholdes. Regelverket stiller krav til organisering og finansiering av offentlig kontroll, medfører økte utgifter til tilsyn og registrering og gjelder hele produksjonskjeden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2008