Forslag om med hjemmel i Grunnloven § 83 å be om Høyesteretts betenkning om hvorvidt tomtefesteinstruksen fastsatt ved Kgl. Res. 14. september 2007, er i samsvar med Grunnloven § 106 første punktum

Innst. S. nr. 254 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 254 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag om med hjemmel i Grunnloven § 83 å be om Høyesteretts betenkning om hvorvidt tomtefesteinstruksen fastsatt ved kgl. res. 14. september 2007 og forslag til endring i § 5 i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond, jf Ot.prp. nr. 60 (2007-2008), er i samsvar med Grunnloven § 106 første punktum. Et mindretall, bestående av medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, fremmet forslag om å be om Høyesteretts betenkning i saken. Forslaget fikk ikke tilslutning. Stortinget vedtok at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2008