Kommuneloven

Ot.prp. nr. 53 (2007-2008), Innst. O. nr. 58 (2007-2008), beslutning. O. nr. 85 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2008 Innst. O. nr. 58 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget vedtok enstemmig endringer i kommuneloven som gir departementet myndighet til i særlige tilfeller å gi kommuner og fylkeskommuner anledning til å dekke inn regnskapsmessig underskudd over et tidsrom på inntil 10 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2008