Till. bev. i statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 59 (2007-2008), Innst. S. nr. 270 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2008 Innst. S. nr. 270 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Revidert nasjonalbudsjett 2008, stortingsproposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2008, samt odelstingsproposisjonen om lovendringer knyttet til dette. I forhold til Regjeringens forslag i St.prp. nr. 59 (2007-2008), har Stortinget vedtatt å omdisponere enkelte bevilgninger under kunnskapsdepartementets og utenriksdepartementets områder, samt øke bevilgningene til fylkeskommunene og Statens forurensningstilsyn mot inndekning under reseveavsetningen for tilfeldige utgifter. For øvrig er Regjeringens forslag vedtatt uten endringer og det samlede utgiftsnivået er holdt uendret i forhold til Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2008