Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

St.meld. nr. 35 (2007-2008), Innst. S. nr. 184 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 25.03.2009 Innst. S. nr. 184 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om norsk språkpolitikk og har besluttet at meldingen vedlegges protokollen. Et flertall som består av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre støtter de overordnede prinsipper som meldingen legger til grunn for språkpolitikken i Norge. Fremskrittspartiet går på de fleste punkter imot meldingens forslag. Meldingen legger opp til å definere en språkpolitikk med klarere innhold og rammer enn i dag og å etablere språkpolitikk som et sektorovergripende politikkområde med kulturpolitisk forankring. Kultur- og kirkedepartementet skal ha et overordnet ansvar for å forme, tolke og fremme språkpolitiske mål. Det overordnede målet for språkpolitikken er å sikre det norske språkets posisjon som et fullverdig, samfunnsbærende språk i Norge. Språkrådet - statens fagorgan i språkspørsmål - får en mer sentral rolle på det utøvende og operative nivå.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2009