Oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden

Dokument nr. 3:13 (2007-2008), Innst. S. nr. 77 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 77 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden. Undersøkelsen viste at saksbehandlingstidene i straffesakskjeden generelt er redusert, men at det fremdeles er et betydelig antall saker i flere ledd av straffesakskjeden som ikke behandles innen de fastsatte fristene. Kontroll- og konstitusjonskomiteen understreker i sin innstilling at en effektiv straffesakskjede er svært viktig både av hensyn til rettssikkerheten og for rettsoppfattelsen blant folk flest. Hurtig oppfølging i alle ledd har også en preventiv verdi så vel individuelt som allment. Komiteen mener det er viktig at Justisdepartementet ser nærmere på de forhold undersøkelsen avdekker og har merket seg at justisministeren vil ta opp forholdene med de berørte virksomheter for å få en bedre måloppnåelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2008