Lov om universiteter og høyskoler

Ot.prp. nr. 83 (2007-2008), Innst. O. nr. 4 (2008-2009), beslutning. O. nr. 7 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2008 Innst. O. nr. 4 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Universitets- og høyskoleloven er endret som ledd i oppfølging av Brautaset-utvalgets innstilling om godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Videre er det gjort endring i bestemmelsene om bruk av falske vitnemål, utestengning, ansettelse av direktør mv, samt rettigheter for studenter som får barn i studietiden.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 25.11.2008