Straffeprosessloven mv.

Ot.prp. nr. 13 (2008-2009), Innst. O. nr. 29 (2008-2009), beslutning. O. nr. 50 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. O. nr. 29 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i straffeprosessloven som vil la tingretten på visse vilkår behandle foreleggssaker uten at meddommere er med. Etter endringen skal dette gjelde når tingretten pådømmer en handling som etter loven ikke kan bli straffet med annet enn bot, fengsel inntil ett år eller bot sammen med fengsel inntil ett år, og bare når retten ikke finner behandlingsmåten betenkelig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2008