Bustøtte

St.prp. nr. 11 (2008-2009), Innst. S. nr. 160 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. S. nr. 160 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt nye regler for bostøtteordningen. Nå kan alle som har lav inntekt og høye boutgifter få bostøtte, med unntak av studenter og militært og sivilt vernepliktige. Kravene til boligen er forenklet og modernisert og kravet til finansiering av boligen også fjernet for alle søkergruppene. Boutgiftstaket er økt for alle husstandene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2009