Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2008 kl. 10

Dato: 13.11.2008

Referatsaker

Sak nr. 8 [15:58:23]

Referat

 • 1.(49)

  NRK‑plakaten – NRKs samfunnsoppdrag (St.meld. nr. 6 (2008–2009))

  Enst.: Sendes familie‑ og kulturkomiteen.

 • 2.(50)

  (St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3‑5 (2008–2009)) Endring av St.prp. nr. 1 (2008–2009) om statsbudsjettet 2009

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

  Budsjettkapitlene og romertallene i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3‑5 (2008–2009) fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. S. nr. 4 (2008–2009). Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. S. nr. 4 (2008–2009), fordeles slik:

  St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2008–2009)

  Romertall II, kap. 1050 Ny post 60

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 3.(51)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun, Jan‑Henrik Fredriksen og Kari Kjønaas Kjos om fri etableringsrett og fjerning av ordningen med avtalehjemler for fysioterapeuter (Dokument nr. 8:10 (2008–2009))

  Enst.: Sendes helse‑ og omsorgskomiteen.

 • 4.(52)

  Rettferdsvederlag frå statskassa. (Arbeidet i rettferdsvederlagsutvala i 2007 mv.) (St.prp. nr. 12 (2008–2009))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(53)

  Ei styrkt bustøtte (St.prp. nr. 11 (2008–2009))

 • 6.(54)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Kari Lise Holmberg om å utvikle egne kompetansemottak innen asylmottak (Dokument nr. 8:8 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kommunal‑ og forvaltningskomiteen.

 • 7.(55)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget (Dokument nr. 3:1 (2008–2009))

 • 8.(56)

  Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand (Dokument nr. 3:2 (2008–2009))

 • 9.(57)

  Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet (Dokument nr. 3:3 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes kontroll‑ og konstitusjonskomiteen.

 • 10.(58)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per‑Willy Amundsen, Ib Thomsen, Bård Hoksrud, Jan‑Henrik Fredriksen og Karin S. Woldseth om å forhindre statlig forskjellsbehandling og konkurransevridning mellom nærbutikker (Dokument nr. 8:9 (2008–2009))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11.(59)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Jan Arild Ellingsen og Per Sandberg om raskest mulig å starte planlegging, prosjektering og bygging av ny bro på rv. 80 mellom Løding og Vikan, samt legge frem forslag om statlig finansiering i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009. (Dokument nr. 8:11 (2008–2009))

  Enst.: Sendes transport‑ og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.