Statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Dokument nr. 3:15 (2007-2008), Innst. S. nr. 111 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 111 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet. I rapporten understreker Riksrevisjonen viktigheten av at statens samlede virkemiddelbruk gir det nødvendige påtrykket for en tilstrekkelig økning i reinvesteringstakten i distribusjonsnettet. Komiteen uttaler i sin innstilling at det er en grunnleggende oppgave for energimyndighetene å sørge for en tilfredsstillende sikkerhet i leveringen av energi. Komiteen viser videre til funnene i undersøkelsen av at om lag halvparten av de nettselskapene som har konsesjon for å bygge og drive distribusjonsnettet, har feil eller mangler som bør rettes opp. Komiteen mener det er grunn til å stille spørsmål ved om de økonomiske virkemidlene og energimyndighetenes tilsyn gir det nødvendige påtrykket for en tilstrekkelig økning i reinvesteringstakten i distribusjonsnettet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008