Garanti-instituttet for eksportkreditt, 2008

St.prp. nr. 10 (2008-2009), Innst. S. nr. 23 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.11.2008 Innst. S. nr. 23 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at Nærings- og handelsdepartementet i 2008 kan gi Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 60 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som "Arrangement on Officially Supported Export Credits" setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2008